ධම්ම පදය


No comments:

Post a Comment

මෙම බ්ලොග් අඩවියේ ලිපි ගැන ඔබගේ අවංක අදහස සටහන් කොට යන්න.